Surface Tension -et performativt foredrag av Prerna Bishnoi søn. 25. Nov/ 2. des Kl 13

Kunstneren vil vise sine observasjoner fra bredden av Bellandur sjøen i Bangalore i India. Slik vil vi gå inn i de urbane senarioene preget av forurensing som påvirker samhandling og levesett i nærområdet. I disse synergiene finner vi også et utgangspunkt for å snakke om den kollektive utfordringen klimaforandring er.

Vi vil så se videoverket To The Borewell Taal (16min ) før vi åpner opp for diskusjon.

Velkommen søndag 25. nov eller 2. des kl 13

English version

Surface Tension -a Performance lecture by Prerna Bishnoi

The artist will screen a walk along the changing perimeter of Bellandur lake in Bangalore, India. Getting into the urban scenarios of how the commons act in the face of nearby pollution we are also able to go deeper into the global collective challenges of climate change.

We will then see the videowork To The Borewell Taal (16 min) before Q&A

Prerna Bishnoi- Churning/ Bevegelse-Turbulens 17.11-02.12

(scroll down for english)

Prerna Bishnoi
BEVEGELSE-TURBULENS
17.11 – 02.12

Åpning 17. Nov. kl 13.

Det vil være to muligheter til å overvære en Performance Lecture av kunstneren, på åpningen, -og den 2. Des kl 13. -Denne vil være på engelsk.

Prerna Bishnoi er fra India og har en Mastergrad fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU, og en grad i digital video-produksjon fra Srishti institute of Art, Design and Technology i Bangalore. Hun bor og jobber for tiden i Trondheim.

I utstillingen BEVEGELSE-TURBULENS tar Bishnoi utgangspunkt i to vann reservoar (Bellandur og Varthur) i Bangalore i India, som har blitt utsatt for sterk forurensing og dermed utviklet store mengder skum. Et skum som på et tidspunkt tok fyr i 2015 og skapet voldsomme branner i vannet. Både de store mengdene skum og brannene var en påminnelse om miljøgiftene som var der.
Endringene som Bangalore gjennomgår kan bli beskrevet som turbulent, likt turbulensen man finner i de av gamle menneskeskapte vann reservoarene som preger bybildet med hundretalls av innsjøer. Det som har vært på bunnen er på vei til overflaten, det som lå på overflaten synker og det som lå i dikene dras til midten, om igjen og om igjen, i en evig bevegelse.

I og rundt vann reservoarene Bellandur og Varthur i Bangalore tar prosjektene Surface Tention og
To the Borewell Taal del i prosessenes bevegelse.
Ved å fokuserer på de mange lagene av påvirkningskraft, finner vi det motstandsdyktige, det resistente og det uberørte, -det standhaftige i økologi, infrastruktur og ideen om en urban utvikling.
Med utgangspunkt i dette ser Bishnoi utover vannets bredder og stiller spørsmål ved samfunnets strategier for samhandling både lokalt rundt vann reservoarene -og i globale samfunnsnettverk.

Prerna Bishnois kunstpraksis er videobaser. I sine videoverk tar hun opp ideene om den kollektive massens synergier som påvirker hvordan man praktisk forholder seg til grenser, ansvar og eierskap. Hun ser forbi politiske føringer og tar utgangspunkt i hvordan man som gruppe utvikler seg på bakgrunn av at samfunn konstant er i endring og må møte de utfordringene som ligger forut for politisk handlekraft.
Prerna Bishnoi ser til fiksjonen, og er inspirert av samfunnsutvikling i spill og litteratur. Hun ser til digitale nettverk og globalisering. Er det i denne sfæren vi kan bekjempe klimaendring?

English version

Prerna Bishnoi
CHURNING/ TURBULENS
17.11 – 02.12

Opening at 17th of Nov. at 01pm

It wil be two opportunities to take part in a Lecture performance by the artist, at the opening and the 2nd of December at 1pm

Prerna Bishnoi comes from India, she has an MFA from the art academy in Trondheim, NTNU and a diploma in digital video production from Srishti Institute of Art, Design and Technology, Bangalore. She currently lives and works in Trondheim.
In the exhibition CHURNING, Bishnoi works with two lakes (tanks), Bellandur and Varthur, in Bangalore, India that have spectacular (toxic) foam floating on them. Foam that caught fire in 2015. Both the foam and the fire are strong visual reminders of the state of pollution.

The current state of transition in the developing city of Bangalore and around its centuries-old system of inter-connected man-made lakes, can be best described as ‘churning’: what has sunk to the bottom riles up, what is banished to the peripheries scurries inwards, what was floating on top, loses buoyancy, and is sucked downwards, and on and on, in continuous, repeated and re-forming, vigorous motions.
Located in and around the flows of water in Bellandur and Varthur ‘Lake’s, the projects ‘Surface Tension’ and ‘To the Borewell Taal’ documentand participate in this process of churning.
They focus on a multitude of actors – the unperturbed, the resisters, the resisted and the resilient – that compose the infrastructure and imagination of urban development.
With this, Bishnoi tries to think and act with and beyond the waters to explore strategies and restrictions of commoning in local and global networks of communities.

Prerna Bishnois artpractise are videobased. In her videowork she brings up the idea the synergies of the collective mass which interfere with our relations to borders, resposebility and ownership. She looks beond politics and looks to how sosiety constantly are changing and has to find its own structure to face challenge ahed of political action.
Prerna Bishnoi sees to fiction and are inspired by community developement in games and litterature. She also sees to digital communities and globalisation. Is it in this landscape we can find the kay to fighting climate change?

Geografi och Språk (Märit Aronsson) Seremoni med Moder Jord (Amalia Fonfara) 11. Nov. Kl 13

Kunst i Kunsten

11. Nov Kl 13

Märit Aronsson – Geografi och Språk

Amalia Fonfara – Seremoni med Moder Jord

Märit Aronsson fremfører en lesning fra verket Geografi och språk.
Aronsson er opprinnelig fra Sverige, men har sin utdanning som billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Hun jobber med sammenhenger mellom fysiske og mentale opplevelser i sin kunstpraksis og vil gi en ny vinkling til utstillingen Erfarte Landskap med en filosofisk og litterær tilnærming.

Amalia Fonfara viser performancen Seremoni med Moder Jord
Til denne performancen er alle invitert til å ha med et eget rytmeinstrument om ønskelig.

Utstillingen Erfarte Landskap av Amalia Fonfara setter fokus på en alternativ tilnærming til hvordan man erkjenner kunnskap. Kunnskap har vært knyttet til tankens kraft, mens inspirert av feminisitisk teori, animisme og shamanisme , retter Fonfara søkelyset mot en tilnærming til viten, der den fysiske kroppens erfaring er en kilde til kunnskap. Ved å se mennesket som en likestilt del av alle naturens bestanddeler benytter Amalia Fonfara shamanistiske prosesser for å skape forbindelser med en dypere viten om tilhørighet, identitet og arv.
Slik vil utstillingen igjennom å fokusere på kunstnerens egen tilknytning til Grønlands kultur og natur stille spørsmål ved hvordan man kan se denne tilknytningen mellom kropp og landskap i relasjon til kulturell identitet og nasjonalisme.
Amalia Fonfara er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU og har en to-årig utdanning i terapautisk healing ved Trondheim Healing -og Terapiskole og et ett-årig studie ved Scandinavian Center of Shamanic Studies. Fonfara arbeider tverrfaglig med premissene for fysisk erfart viten, og har med en teknolgisk tilnærming skapt et bindeledd mellom nåtidens lydbilder og visuelle erfaring og de eldre tradisjoner for inngå i en dypere kontakt med naturen. Amalia Fonfara kommer opprinnelig fra Danmark og Grønland. Men har siden sin uteksaminering fra Kunstakademiet i Trondheim i 2015 bodd og hatt sitt kunstneriske virke i Trondheim.

Foto av Aronsson: Lena Katrine Sokki